Hoạt động Công ty

Hoạt động của công ty


Hå s¬ kinh nghiÖm

1.   Tæng sè n¨m cã kinh nghiÖm trong c«ng viÖc x©y dùng chuyªn dông: 21 n¨m

2.   Tæng sè n¨m cã kinh nghiÖm trong viÖc lËp vµ qu¶n lý dù ¸n, kh¶o s¸t thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh ®iÖn chiÕu s¸ng, tÝn hiÖu giao th«ng, ®­êng d©y vµ tr¹m biÕn ¸p, c¸c c«ng tr×nh tù ®éng ho¸: 21 n¨m

3.   Tæng sè n¨m cã kinh nghiÖm trong kinh doanh c¸c thiÕt bÞ, vËt t­ ngµnh ®iÖn: 11 n¨m

Tính Chất Công Việc 

Số Năm Kinh Nghiệm

1. Xây lắp hệ thống điện chiếu sáng công nghiệp, dân dụng và đèn tín hiệu giao thông.

33 

2. Lắp đặt hệ thống chiếu sáng, trang trí sân khấu vườn hoa, nhà hát lớn v.v

27 

3. Xây lắp đường dây, trạm biến áp cao, hạ thế

21 

4. Lắp đặt trang bị hệ thống điện tự động hóa cho các xí nghiệp công nghiệp

21 

5. Tư vấn thiết kế các công trình điện chiếu sáng, tín hiệu giao thông, đường dây và trạm biến áp, các công trình tự động hóa, xử lý nước, quảng cáo .

21 

6. Kinh doanh thiết bị, vật tư ngành điện

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   Danh s¸ch mét sè c«ng tr×nh tiªu biÓu ®· vµ ®ang thùc hiÖn:

STT

Tªn

c«ng tr×nh

Gi¸ trÞ hîp ®ång

( tr.®ång)

Thêi gian thùc hiÖn

Khëi c«ng

Hoµn thµnh

1

2

3

4

5

 1.  

L¾p ®Æt 05 nót tÝn hiÖu giao th«ng t¹i thñ ®« Viªng Ch¨n - Lµo.

4.840

2001

2001

 1.  

§iÖn chiÕu s¸ng h¹ng môc më réng vµ hoµn thiÖn ®­êng L¸ng Hoµ L¹c

1.400

2006

2007

 1.  

Phô lôc hîp ®ång BC3: 03 nót tÝn hiÖu giao th«ng: ng· t­ Loong Toßng, Cao Th¾ng, Lª Lîi TP H¹ Long thuéc dù ¸n x©y dùng cÇu B·i Ch¸y

1.400

2006

2007

 1.  

HÖ thèng ®iÖn chiÕu s¸ng gãi thÇu sè 4 – km 156+922 – km 160+000 thÞ x· B¾c K¹n – Dù ¸n c¶i t¹o n©ng cÊp QL3.

5.043

2006

2007

 1.  

§Çu t­ x©y dùng hÖ thèng ®Ìn tÝn hiÖu vµ trung t©m ®iÒu khiÓn giao th«ng ®­êng bé thµnh phè H¶i Phßng (Dù ¸n vay vèn ODA T©y Ban Nha, tæng møc ®Çu t­ 29,5 tû VND, 24 nót THGT vµ 01 trung t©m ®iÒu khiÓn)

29.500

2003

2009

 1.  

X©y dùng hÖ thèng ®iÖn chiÕu s¸ng km 23+600 ®Õn km 28+942 – Dù ¸n vµnh ®ai III – Hµ Néi

15.000

2006

2010

 1.  

HÖ thèng ®iÖn chiÕu s¸ng – Dù ¸n x©y dùng cÇu B·i Ch¸y – Gãi thÇu BC3

3.388

2005

2008

 1.  

HÖ thèng ®iÖn chiÕu s¸ng – Dù ¸n x©y dùng cÇu B·i Ch¸y – Gãi thÇu BC1

3.283

2005

2008

 1.  

C«ng tr×nh §iÖn chiÕu s¸ng vµ tr¹m biÕn ¸p thuéc dù ¸n giao th«ng Mª K«ng vµ phßng chèng ngËp lôt – H§ MD1

8.340

2007

2008

10.

TiÓu dù ¸n ®éc lËp km 1+800 – km 4+100 h¹ng môc ®iÖn chiÕu s¸ng trªn ®­êng cao tèc ph¶i vµ gom ph¶i ®o¹n km 2+900 –km 4+440 thuéc dù ¸n  më réng ®­êng L¸ng Hoµ L¹c

3.364

2008

2009

11.

C¶i t¹o vµ n©ng cÊp ®­êng d©y 22 KV - lé 675 Nam Vinh

2.081

12/2007

3/2008

12.

C¸c h¹ng môc ®iÖn chiÕu s¸ng c¸c cÇu §¨k CÊm, §¨k Bla vµ T©n Phó thuéc dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng ®­êng Hå ChÝ Minh ®o¹n T©n C¶nh – Bu«n Mª Thuét

2.254

3/2009

theo tiÕn ®é dù ¸n

13.

C¸c h¹ng môc ®iÖn chiÕu s¸ng km 712+00-km 436 dù ¸n n©ng cÊp ®­êng QL 14 - Bu«n Mª Thuét - §¾c L¾c

2.607

3/2009

Theo tiÕn ®é dù ¸n

14.

L¾p ®Æt hÖ thèng ®Ìn THGT thÞ x· Mãng C¸i (nót Hïng V­¬ng - Lª H÷u Tr¸c, nót §¹i lé Hoµ B×nh - Trµ Cæ)

1.079

6/2009

8/2009

15.

X©y dùng hÖ thèng ®iÖn chiÕu s¸ng trôc ®­êng K9

719

1/2010

2/2010

16.

X©y dùng hÖ thèng ®Ìn THGT ng· t­ Lª Hång Phong – NguyÔn BØnh Khiªm, ng· 3 §×nh Vò vµ Nói §Ìo- Thuû Nguyªn

1.700

11/2009

1/2010

17.

X©y dùng ®iÖn chiÕu s¸ng cÇu Mü Thanh - gãi thÇu 20 dù ¸n x©y dùng ®­êng Nam s«ng HËu

764,8

3/2010

4/2010

18.

X©y dùng 02 TBA, ®­êng d©y 35KV, hÖ thèng ®iÖn chiÕu s¸ng thuéc dù ¸n x©y dùng  c¶ng tæng hîp Lª Ch©n - H¶i Phßng

4.200

9/2008

1/2009

19.

X©y l¾p vµ mua s¾m thiÕt bÞ tõ G30 ®Õn hÕt tuyÕn - dù ¸n xuÊt tuyÕn 35KV tr¹m biÕn ¸p 110 Kv Kho¸i Ch©u  huyªn Yªn Mü - H­ng Yªn

3.022

12/2009

11/2010

20.

Thi c«ng x©y dùng d¶i ph©n c¸ch b»ng t«n l­în sãng dù ¸n më réng vµ hoµn thiÖn ®­êng L¸ng Hoµ L¹c

13.252

1/2010

11/2010

21.

Thay c«ng t¬ söa ch÷a tèi thiÓu l­íi ®iÖn h¹ thÕ n«ng th«n sau tiÕp nhËn xa Hoa L­ - huyÖn §«ng H­ng - Th¸i B×nh

742

2/2010

11/2010

22.

Thay c«ng t¬ vµ söa ch÷a tèi thiÓu l­ãi ®iÖn h¹ ¸p STN x· NguyÔn HuÖ, huyÖn §«ng TriÒu, tØnh Qu¶ng Ninh(giai ®o¹n 1)

740

6/2010

11/2010

23.

Thay c«ng t¬ vµ söa ch÷a tèi thiÓu l­ãi ®iÖn h¹ ¸p STN x· B×nh D­¬ng, huyÖn §«ng TriÒu, tØnh Qu¶ng Ninh(giai ®o¹n 1)

998

6/2010

12/2010

24.

Mua s¾m thiÕt bÞ vµ x©y dùng thuéc dù ¸n x©y dùng ®­êng d©y 35KV CQT cho tr¹m TG Kho¸i Ch©u

2.703

6/2010

12/2010

25.

Thi c«ng ®iÖn chiÕu s¸ng c«ng tr×nh x©y dùng cÇu Gµnh Hµo II, tØnh Cµ Mau

1.413

6/2010

12/2010

26.

Thay c«ng t¬, söa ch÷a, c¶i t¹o tèi thiÓu l­íi ®iÖn h¹ thÕ n«ng th«n sau tiÕp nhËn x· An Khª huyÖn Quúnh Phô tØnh Th¸i B×nh( giai ®o¹n I)

1.832

6/2010

12/2010

27.

X©y l¾p vµ thiÕt bÞ cßn l¹i thuéc dù ¸n CQT  c¸c TBA ph©n phèi khu vùc huyÖn V¨n L©m, V¨n Giang vµ Mü Hµo

917

6/2010

12/2010

28.

§iÖn chiÕu s¸ng cÇu Phï §æng 2 (cÇu §uèng) – Dù ¸n cÇu Thanh Tr×

4.967

6/2011

2012

29.

Cung cÊp vËt t­, thi c«ng l¾p ®Æt ®iÖn chiÕu s¸ng ph­êng V¨n §Èu – KiÕn An - HP

1.318

6/2011

2011

30.

Chèng qu¸ t¶i l­íi ®iÖn h¹ thÕ huyÖn Phñ Cõ, Tiªn L÷ - H­ng Yªn

3.538

6/2011

§ang thùc hiÖn

31.

C«ng tr×nh x©y dùng hÖ thèng ®iÖn chiÕu s¸ng km 4+440 ®Õn km 8+161 Hµ Néi; km 25-26 ®o¹n Hµ T©y thuéc Dù ¸n më réng ®­êng L¸ng Hßa L¹c

76.980

2008

Theo tiÕn ®é dù ¸n

32.

§­êng d©y vµ TBA phôc vô thi c«ng gãi 1C thuéc dù ¸n X©y dùng c¶i t¹o n©ng cao an toµn cÇu ®­êng s¾t tuyÕn HN – TP.HCM

11.847

2011

§ang thùc hiÖn

33.

X©y dùng TBA ng· 5 S©n bay C¸t Bi

14.575

2011

§ang thùc hiÖn

34.

X©y l¾p, l¾p ®Æt , thÝ nghiÖm, hiÖu chØnh lé 474,477

3.209

2011

§ang thùc hiÖn

35.

C¶i t¹o, chØnh trang khu vùc d¶i trung t©m thµnh phè H¶i Phßng (Giai ®o¹n 1)

48.926

2011

2013

36.

C«ng tr×nh chèng qu¸ t¶i B¾c thµnh phè H­ng Yªn

2.600

2011

§ang thùc hiÖn

37.

L¾p ®Æt hÖ thèng chiÕu s¸ng ®­êng, hÖ thèng cÊp nguån, hÖ thèng tæ chøc giao th«ng cña dù ¸n: §­êng cao tèc TP.HCM – Long Thµnh – DÇu Gi©y

10.566

2012

§ang thùc hiÖn

38.

Thi c«ng x©y dùng hÖ thèng cung cÊp ®iÖn n­íc; chiÕu s¸ng bªn ngoµi; v­ên l­u niÖm nhµ ga Ninh B×nh vµ hÖ thèng chiÕu s¸ng cÇu v­ît ®­êng s¾t Gãi thÇu sè 1ª thuéc dù ¸n: X©y dùng c¶i t¹o n©ng cao an toµn cÇu ®­êng s¾t trªn tuyÕn Hµ Néi – TP.HCM

6.117

2012

§ang thùc hiÖn

39.

X©y l¾p l­íi ®iÖn huyÖn V¨n L©m – V¨n Giang. Dù ¸n: C¶i t¹o l­íi ®iÖn trung ¸p n«ng th«n tØnh H­ng Yªn

8.226

2012

§ang thùc hiÖn

40.

X©y l¾p c«ng tr×nh ®Ìn trang trÝ c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc tiªu biÓu vµ ®Ìn THGT, gåm: §Ìn trang trÝ khu«n viªn t­îng ®µi Chñ tÞch Hå ChÝ Minh; trô së TØnh ñy; trô së H§ND-UBND thÞ x· + 05 côm ®Ìn THGT t¹i 05 ng· t­ (CÇu B»ng Giang míi, Nµ C¸p, Km 5, ®­êng §µm Quang Trung – phè BÕ V¨n §µn, ®­êng Hoµng Nh­ – phè NguyÔn Du) thuéc thÞ x· Cao B»ng – TØnh Cao B»ng.

3.799

2012

§ang thùc hiÖn

41.

X©y dùng 03 tr¹m biÕn ¸p phôc vô thi c«ng cÇu ®­êng s¾t Ninh B×nh, cÇu ®­êng s¾t nhµ ga Ninh B×nh vµ hÖ thèng cÊp n­íc thi c«ng. Gãi thÇu sè 1 thuéc Dù ¸n: X©y dùng c¶i t¹o n©ng cao an toµn cÇu ®­êng s¾t trªn tuyÕn Hµ Néi – TP.HCM

3.094

2012

§ang thùc hiÖn

42.

X©y l¾p l­íi ®iÖn c¸c x· thuéc thµnh phè H­ng Yªn, huyÖn Tiªn L÷ vµ Phï Cõ

13.175

2012

§ang thùc hiÖn

43.

L¾p ®Æt hÖ thèng ®Ìn THGT vµ di chuyÓn §CS t¹i nót giao ®­êng NguyÔn V¨n Linh thuéc gãi thÇu sè 5C1, dù ¸n x©y dùng tuyÕn ®­êng cÇu Rµo 2 – Nót giao ®­êng NguyÔn V¨n Linh

1.234

2012

2013

44.

X©y l¾p ®­êng d©y vµ TBA c¸c x· C­¬ng S¬n, Tiªn H­ng, B×nh S¬n vµ V« Tranh, huyÖn Lôc Nam

7.252

2012

§ang thùc hiÖn

45.

L¾p ®Æt c¸c côm ®Ìn THGT t¹i 02 nót THGT trªn ®­êng Lª Hång Phong – Thµnh phè H¶i Phßng

4.300

2012

2013

46.

X©y l¾p ®­êng d©y vµ TBA x· Thanh V©n - huyÖn Tam D­¬ng - TØnh VÜnh Phóc

4.164

2012

§ang thùc hiÖn

47.

L¾p ®Æt §CS Dù ¸n x©y dùng Quèc lé 3 míi, ®o¹n Hµ Néi - Th¸i Nguyªn.

4.719

2012

§ang thùc hiÖn

48.

L¾p ®Æt hÖ thèng THGT t¹i l« 8A trªn tuyÕn ®­êng Lª Hång Phong – Thµnh phè H¶i Phßng.

2.295

2013

2013

49.

L¾p ®Æt hÖ thèng ®iÖn chiÕu s¸ng cÇu Tam B¹c thuéc c«ng tr×nh x©y dùng míi 3 cÇu: §ång Nai, Tam B¹c, ThÞ CÇu.

2.096

2013

2013

50.

ChØnh trang x©y dùng hÖ thèng chiÕu s¸ng trªn tuyÕn ®­êng V¹n Yªn – Th¹ch §µ, huyÖn Mª Linh.

2.356

2013

§ang thùc hiÖn

51.

Thi c«ng phÇn ®iÖn vµ chiÕu s¸ng Dù ¸n x©y dùng ®­êng nèi tõ s©n bay Néi Bµi ®Õn cÇu NhËt T©n.

13.649

2013

§ang thùc hiÖn

52.

L¾p ®Æt ®Ìn THGT trªn ®­êng 356. Dù ¸n: ®Çu t­ c¶i t¹o, n©ng cÊp ®­êng 356 ®o¹n 2A tõ ng· 3 NguyÔn BØnh Khiªm ®Õn ®Ëp §×nh Vò.

2.641

2013

§ang thùc hiÖn

53.

X©y l¾p vµ mua s¾m thiÕt bÞ cßn l¹i thuéc Dù ¸n chèng qu¸ t¶i l­íi ®iÖn 10KV lé 971 TG trung t©m Kim §éng.

4.894

2013

§ang thùc hiÖn

54.

Thi c«ng hÖ thèng ®iÖn chiÕu s¸ng vµ cÊp ®iÖn h¹ thÕ C¶ng Nam H¶i §×nh Vò.

11.739

2013

§ang thùc hiÖn

55.

Thi c«ng l¾p ®Æt tr¹m biÕn ¸p vµ c¸p ngÇm trung thÕ C¶ng Nam H¶i §×nh Vò.

9.198

2013

§ang thùc hiÖn

56.

Thi c«ng x©y l¾p phÇn mãng, dùng cét VT 6A, 6B ®­êng d©y 110KV §ång Hßa - Long Bèi.

1.035

2013

§ang thùc hiÖn

57.

X©y l¾p, l¾p ®Æt TNHC - Dù ¸n: L¾p ®Æt tô bï c«ng suÊt ph¶n kh¸ng n¨m 2013.

1.159

2013

§ang thùc hiÖn

58.

C¶i t¹o hÖ thèng ®iÖn chiÕu s¸ng b·i C¶ng Viconship - H¶i Phßng.

2.128

2013

§ang thùc hiÖn

59.

X©y l¾p vµ mua s¾m thiÕt bÞ thuéc Dù ¸n: Chèng qu¸ t¶i ®­êng d©y 35KV lé 375 E28.7

9.873

2013

§ang thùc hiÖn

60.

X©y l¾p ®­êng d©y trung, h¹ ¸p vµ TBA c¸c x· Thñy An, An Sinh, NguyÔn HuÖ, B×nh D­¬ng, T©n ViÖt, Hång Phong, ViÖt D©n, B×nh Khª, Trµng L­¬ng thuéc huyÖn §«ng TriÒu - tØnh Qu¶ng Ninh.

9.674

2013

§ang thùc hiÖn

61.

Thi c«ng söa ch÷a hÖ thèng ®iÖn chiÕu s¸ng trªn QL5 ®o¹n tuyÕn Km11+135 - Km82+774.

2.547

2013

§ang thùc hiÖn

62.

Thi c«ng x©y l¾p ®­êng d©y trung, h¹ ¸p vµ tr¹m biÕn ¸p huyÖn Gio Linh, TriÖu Phong - tØnh Qu¶ng TrÞ.

12.701

2014

§ang thùc hiÖn

63.

X©y l¾p c¸c c«ng tr×nh chÝnh vµ c«ng tr×nh phô trî Dù ¸n: Khu huÊn luyÖn ®ua thuyÒn H¶i Phßng - Giai ®o¹n 1.

3.863

2014

§ang thùc hiÖn

64.

X©y l¾p vµ mua s¾m thiÕt bÞ Dù ¸n: L¾p ®Æt tô bï h¹ ¸p n¨m 2014 tØnh H­ng Yªn.

2.614

2014

§ang thùc hiÖn

65.

X©y l¾p vµ mua s¾m thiÕt bÞ cßn l¹i Dù ¸n: Chèng qu¸ t¶i l­íi ®iÖn 0,4kV x· Ph¹m Ngò L·o, x· Hïng An, huyÖn Kim §éng.

4.564

2014

§ang thùc hiÖn

66.

X©y l¾p vµ mua s¾m thiÕt bÞ Dù ¸n: C¶i t¹o lé 482 - E284 lªn m¹ch kÐp ®Ó chèng qu¸ t¶i cho lé 477, 479 vµ 482 - E28.4

14.207

2014

§ang thùc hiÖn

67.

X©y l¾p vµ mua s¾m thiÕt bÞ cßn l¹i Dù ¸n: Chèng qu¸ t¶i l­íi ®iÖn huyÖn V¨n Giang giai ®o¹n 2 n¨m 2014.

4.160

2014

§ang thùc hiÖn

68.

X©y l¾p vµ mua s¾m thiÕt bÞ cßn l¹i Dù ¸n: Chèng qu¸ t¶i l­íi ®iÖn c¸c x· CÈm Ninh, Hå Tïng MËu, Hoµng Hoa Th¸m, §a Léc, huyÖn ¢n Thi.

4.374

2014

§ang thùc hiÖn

69.

Thi c«ng x©y l¾p ®­êng d©y trung, h¹ ¸p vµ tr¹m biÕn ¸p huyÖn VÜnh Linh, Cam Lé vµ thµnh phè §«ng Hµ, tØnh Qu¶ng TrÞ.

12.827

2014

§ang thùc hiÖn

70.

Cung cÊp vµ l¾p ®Æt hÖ thèng ®iÖn chiÕu s¸ng Khu c«ng nghiÖp §×nh Vò - H¶i Phßng.

18.086

2014

§ang thùc hiÖn

5. Danh s¸ch c¸c c«ng tr×nh C«ng ty ®· vµ ®ang tham gia lËp vµ qu¶n lý dù ¸n, kh¶o s¸t thiÕt kÕ:

STT

Tªn c«ng tr×nh

Thêi gian thùc hiÖn

 1.  

LËp b¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt, thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng hÖ thèng ®Ìn tÝn hiÖu giao th«ng trung t©m ®iÒu khiÓn giao th«ng ®­êng bé thµnh phè H¶i Phßng (Dù ¸n vay vèn ODA T©y Ban Nha, tæng møc ®Çu t­ 29,5 tû VND gåm 24 nót THGT vµ 01 trung t©m ®iÒu khiÓn)

2003 - 2009

 1.  

LËp b¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt dù to¸n thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng l¾p ®Æt ®iÖn chiÕu s¸ng ph­êng §»ng L©m

6/2005

 1.  

LËp b¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt dù to¸n thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng l¾p ®Æt côm ®Ìn THGT thÞ x· §å S¬n

8/2005

 1.  

LËp b¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt dù to¸n thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng l¾p ®Æt §CS ®­êng Hång Bµng – §×nh Vò vµ 3 nót THGT Lª Th¸nh T«ng – NguyÔn Tr·i; Lª Th¸nh T«ng- Ng« QuyÒn; Lª Th¸nh T«ng – V¹n Mü

12/2005

 1.  

LËp b¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt dù to¸n thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng l¾p ®Æt §CS  ®o¹n qua thÞ x·, thÞ trÊn lai Ch©u, Dù ¸n c¶i t¹o n©ng c¸p Quèc lé 4D km 0 –km 89

12/2005

 1.  

LËp dù ¸n x©y dùng hÖ thèng ®iÖn chiÕu s¸ng 6 ph­êng trªn ®Þa bµn QuËn H¶i An

2006

 1.  

T­ vÊn kh¶o s¸t, thiÕt kÕ x©y dùng hÖ thèng ®iÖn chiÕu s¸ng trong vµ ngoµi nhµ thuéc dù ¸n më réng nhµ m¸y xi m¨ng Lam Th¹ch

2006

 1.  

LËp b¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt, thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng 03 nót tÝn hiÖu giao th«ng ng· t­ Loong Toßng – Cao Th¾ng – Lª Lîi – Thµnh phè H¹ Long thuéc dù ¸n x©y dùng cÇu B·i Ch¸y

2006

 1.  

T­ vÊn kh¶o s¸t, thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng (c¸p ngÇm 24kv, tr¹m biÕn ¸p, ®iÖn sinh ho¹t, ®iÖn chiÕu s¸ng) thuéc c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt khu ®Êt chuyÓn nh­îng cña C«ng ty TNHH Sao S¸ng t¹i ph­êng §»ng L©m, quËn H¶i An ®Ó lµm t¸i ®Þnh c­ phôc vô dù ¸n khu ®« thÞ míi ng· N¨m – S©n Bay C¸t Bi

2007

10.

T­ vÊn thiÕt kÕ kü thuËt hÖ thèng ®iÖn chiÕu s¸ng c«ng tr×nh ®­êng nèi thÞ x· VÞ Thanh – HËu Giang víi thµnh phè CÇn Th¬ tuyÕn nèi ®­êng VÞ Thanh – CÇn Th¬ víi §T933 ®i Kiªn Giang

2007

11.

LËp b¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt, thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng hÖ thèng ®Ìn THGT Nói §èi – Tiªn L·ng

2007

12.

LËp b¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt, thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng hÖ thèng ®Ìn THGT ng· t­ QL18 - ®­êng 86 - Qu¶ng Ninh

2007

13.

Kh¶o s¸t, thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng – dù to¸n h¹ng môc hÖ thèng cÊp ®iÖn thuéc dù ¸n c¶ng tæng hîp Lª Ch©n ph­êng M¸y Chai thµnh phè H¶i Phßng

3/2008

14.

ThiÕt kÕ kü thuËt b¶n vÏ thi c«ng c¸c h¹ng môc x©y dùng ®­êng d©y 35kv vµ hÖ thèng tr¹m biÕn ¸p 9500kva thuéc dù ¸n x©y dùng c«ng tr×nh Tuabine ViÖt Nam

5/2008

15.

Kh¶o s¸t, lËp BCKTKT c«ng t¸c chuÈn bÞ ®Çu t­ Dù ¸n: c¶i t¹o, l¾p ®Æt c¸c côm ®Ìn THGT trªn tuyÕn T«n §øc Th¾ng - NguyÔn V¨n Linh - NguyÔn BØnh Khiªm thµnh phè H¶i Phßng

2012

16.

Kh¶o s¸t, thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng - Dù to¸n hÖ thèng cÊp ®iÖn vµ chiÕu s¸ng t¹i C¶ng Nam H¶i - §×nh Vò.

2013

      

                              CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CHIẾU SÁNG HẢI PHÒNG                                                                                 

                                                                                                                        

Sản phẩm
Thông báo tắt mở đèn
Áp dụngThời gian (Tủ tự động)Thời gian (Tủ thủ công)
   
Đóng cắt bằng tay18h05'pm-18h15'pm05h20'am-05h30'am
Đóng cắt tự động18h10'05h25'
Dải Trung Tâm Thành Phố18h10'05h25'
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 24/7
Hỗ trợ sản phẩm
   02253 747 427     
   0904272499
Xí Nghiệp Quản lý điện và tín hiệu giao thông
   02253746778     
  
Đối Tác